REGULAMIN korzystania z klubu fitness K&M Fitness klub w czasie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego.

I. Postanowienia ogólne

 • Postanowienia niniejszego regulaminu zostały przyjęte w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytyczne Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • W klubie fitness w czasie stanu epidemii nie mogą przebywać klienci, którzy:

- obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej; wówczas powinni udać się do domu i skorzystać z telefonicznej porady medycznej,

- są objęci kwarantanną lub izolacją,

- mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.

II. Procedury postępowania i zachowania się w klubie fitness

 • Jeżeli u klienta występują niepokojące objawy choroby podczas korzystania z siłowni/klubu fitness (takie jak suchy kaszel, gorączka, problemy z oddychaniem), zostanie on jak najszybciej odsunięty od korzystania z klubu fitness oraz poproszony o udanie się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego. Zajęcia zostaną wtedy przerwane.
 • Dokonywanie płatności jest możliwe w formach stosowanych dotychczas, przy czym rekomendowane są płatności bezgotówkowe.
 • Odradza się korzystania z klubu fitness osobom powyżej 70 roku życia oraz osobom w każdym wieku z ciężką otyłością, cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca, ciężką astmą, chorobą płuc, chorobą wątroby lub immunosupresją: korzystanie z klubu fitness przez te osoby spowoduje, że zakażenie się przez te osoby SARS-CoV-2 może zagrażać ich życiu.
 • Uczestnictwo osób wymienionych powyżej w aktywnościach innych niż treningi personalne nie jest możliwe w czasie największego obłożenia klubu fitness; w takim wypadku obsługa klubu fitness może nie pozwolić na wejście danej osoby do klubu fitness.
 • W każdej sali do ćwiczeń może przebywać jednorazowo maksymalnie taka ilość klientów, jaka wskazana jest na informacji umieszczonej przy wejściu do klubu fitness.
 • Podczas pobytu w klubie fitness klienci obowiązani są zachowywać przynajmniej 2 metry odległości od innych osób (zarówno pracowników klubu, jak i innych klientów).
 • Pomieszczenia w klubie fitness są stale wietrzone.
 • Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek rodzaju ćwiczeń, klient zobowiązany jest do umycia i zdezynfekowania dłoni.
 • Urządzenia do ćwiczeń używane w klubie fitness oraz łazienki są regularnie myte i dezynfekowane przez obsługę klubu fitness; w celu umycia i zdezynfekowania sprzętu, obsługa może zarządzić przerwę w dostępie klientów do poszczególnych urządzeń i łazienek, jednak nie częściej niż co 30 minut. Każdego dnia taka przerwa zarządzana jest przynajmniej raz od 13:45 do 14:15, co oznacza, że wówczas korzystanie z klubu fitness przez klientów jest niemożliwe.
 • Przy blacie recepcyjnym w jednym momencie może znajdować się tylko jeden klient.
 • Po użyciu danego urządzenia, klient zobowiązany jest je zdezynfekować za pomocą środków do dezynfekcji ustawionych przy każdym z urządzeń.
 • Klienci zobowiązani są używać własnych ręczników podczas wszelkich ćwiczeń.

III. Zajęcia grupowe i treningi personalne

 • Osoby wymienione w punkcie 2 będą mogły uczestniczyć w treningach personalnych jedynie po wykonaniu dodatkowego badania medycznego oraz uzyskaniu pozytywnej rekomendacji od lekarza do uczestnictwa w treningach personalnych.
 • Klienci uczestniczący w ćwiczeniach wymagających używania maty, minibandów lub rollerów, muszą je dezynfekować po każdym użyciu. Klienci mogą korzystać również ze swojego osobistego sprzętu.
 • Podczas treningów personalnych i zajęć grupowych:

- trenerzy będą korygować wykonywanie poszczególnych ćwiczeń tylko za pomocą słownych komunikatów,

- klienci muszą mieć własny ręcznik.

 • Jeden klient może uczestniczyć tylko w jednych zajęciach dziennie.
 • Zajęcia grupowe zostają skrócone do 45 minut.
 • Podczas zajęć grupowych nie będą udostępniane klientom koce, paski do jogi, rollery oraz ciężarki na kostki.
 • Klienci nie mogą ćwiczyć w parach i dotykać innych klientów.
 • Jeżeli miejsca przeznaczone do ćwiczeń są wydzielone taśmą, klient może ćwiczyć tylko w takim miejscu.
 • Klienci, którzy spóźnią się na zajęcia grupowe, nie będą mogli wziąć w nich udziału, bez względu na rozmiar spóźnienia.

IV. Postanowienie końcowe

 • Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, będą upominani przez obsługę klubu fitness, a w razie gdyby upomnienia te nie przynosiły oczekiwanych rezultatów, zostaną poproszeni o natychmiastowe opuszczenie klubu fitness.
 • Regulamin niniejszy obowiązuje w czasie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Okres jego obowiązywania może zostać przedłużony na określony czas po zakończeniu każdego z tych stanów.