REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI K&M Fitness Klub

 • Wstęp do klubu jest możliwy po uregulowaniu opłaty za wybrany karnet lub opłaty za wejście jednorazowe.

 • Zabrania się:

- przebywania na terenie klubu osobom nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających,

- wnoszenia na teren klubu napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu,

- powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu oraz negatywnie wpływających na komfort osób ćwiczących,

- używania wulgarnego słownictwa.

 • Korzystanie z siłowni jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem.

 • Podstawą do korzystania z siłowni jest zakup biletu jednorazowego wstępu lub karnetu.

 • Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

 • W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.

 • Wejście na siłownię możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.

 • Obowiązkowo należy korzystać z ręcznika podczas ćwiczeń.

 • Obsługa siłowni ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia.

 • Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna (na prośbę obsługi klient ma obowiązek okazać dokument potwierdzający tożsamość).

 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza zamkniętą szafką (należy sprawdzić czy szafka jest prawidłowo zamknięta kluczem.

 • Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją urządzenia.

 • Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub instruktora.

 • Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.

 • Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.

 • Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia - wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać obsłudze klubu.

 • Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.

 • Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

 • Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.

 • Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko w sposób zalecony przez instruktora.

 • Szkolne grupy zorganizowane mogą korzystać z siłowni pod opieką nauczyciela z odpowiednimi uprawnieniami, instruktora lub trenera po wcześniejszej rezerwacji.

 • Do prowadzenia treningu na siłowni uprawnieni są wyłącznie instruktorzy mający zgodę do prowadzenia zajęć przez klub.

 • Zakazuje się prowadzenia treningów personalnych przez osoby niemające zgody klubu do prowadzenia zajęć.

 • Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa, nawet jeżeli korzystanie z siłowni zostało przez te osoby opłacone i niewykorzystane.

 • Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni.

 • Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun grupy lub rodzice.

 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.

 • Organizowanie zawodów sportowych czy wykorzystanie siłowni do innych celów jest możliwe jedynie za pisemną zgodą właściciela Klubu.

 • Imprezy, zawody i turnieje na siłowni odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy.

 • Wszystkie skargi i wnioski należy składać do właściciela Klubu.